สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
0413 : การจัดการ
419
114
305
0414 : การจัดการท่องเที่ยว
330
63
267
0410 : การตลาด
309
85
224
0408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
436
110
326
0407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
381
178
203
0501 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวารสารศาสตร์)
11
2
9
0502 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
96
35
61
1001 : การบัญชี
433
37
396
0504 : สื่อสารมวลชน
101
43
58
0406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
89
26
63
0601 : เศรษฐศาสตร์
223
36
187
รวมทั้งหมด
2,828
729
2,099
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776