สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
614712 : การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
24
7
17
584257 : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
13
6
7
594257 : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
21
4
17
604257 : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
16
3
13
614257 : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
6
3
3
574272 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
13
2
11
584272 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
13
0
13
594272 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6
0
6
604272 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
19
1
18
614272 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
8
1
7
544240 : เกษตรศาสตร์
1
1
0
564240 : เกษตรศาสตร์
1
1
0
574240 : เกษตรศาสตร์
3
2
1
584240 : เกษตรศาสตร์
21
3
18
594240 : เกษตรศาสตร์
23
5
18
604240 : เกษตรศาสตร์
21
8
13
614240 : เกษตรศาสตร์
20
9
11
584710 : เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
31
3
28
594710 : เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
29
4
25
604710 : เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
29
6
23
554707 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)
1
1
0
574707 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)
2
2
0
584707 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)
31
16
15
594707 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)
33
28
5
604707 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)
39
28
11
614707 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)
51
35
16
554708 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)
2
2
0
564708 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)
3
3
0
574708 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)
3
2
1
584708 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)
26
26
0
594708 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)
42
36
6
604708 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)
39
36
3
614708 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)
45
38
7
584709 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์น้ำ)
25
11
14
594709 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์น้ำ)
29
16
13
544706 : เทคโนโลยีการเกษตร
1
1
0
รวมทั้งหมด
690
350
340
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776