สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี : ระดับ
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ 1 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
154
93
61
ชั้นปีที่ 2 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
163
82
81
ชั้นปีที่ 3 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
183
93
90
ชั้นปีที่ 4 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
160
65
95
ชั้นปีที่ ตกค้าง : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
30
17
13
รวมทั้งหมด
690
350
340
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776