สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
0712 : การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
24
7
17
0257 : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
56
16
40
0272 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
59
4
55
0240 : เกษตรศาสตร์
90
29
61
0710 : เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
89
13
76
0707 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)
157
110
47
0708 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)
160
143
17
0709 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์น้ำ)
54
27
27
0701 : เทคโนโลยีการเกษตร
1
1
0
รวมทั้งหมด
690
350
340
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776