สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
574806 : การออกแบบ
1
0
1
584806 : การออกแบบ
36
15
21
594806A : การออกแบบ
13
8
5
594806B : การออกแบบ
12
7
5
604806A : การออกแบบ
19
8
11
604806B : การออกแบบ
22
15
7
614806A : การออกแบบ
23
13
10
614806B : การออกแบบ
18
10
8
544803 : ดนตรีสากล
1
1
0
564803 : ดนตรีสากล
2
1
1
584802 : ดนตรีไทย
5
5
0
594802 : ดนตรีไทย
3
3
0
604802 : ดนตรีไทย
2
2
0
614802 : ดนตรีไทย
13
8
5
5841301 : ดุริยางคศาสตร์
18
11
7
5941302 : ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีคลาสสิก)
10
8
2
6041302 : ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีคลาสสิก)
7
4
3
5941303 : ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีคลาสแจ๊ส)
24
20
4
6041303 : ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีคลาสแจ๊ส)
21
18
3
6141304 : ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
53
45
8
554805 : ทัศนศิลป์
1
0
1
564805 : ทัศนศิลป์
2
2
0
574805 : ทัศนศิลป์
3
2
1
584805 : ทัศนศิลป์
25
9
16
594805A : ทัศนศิลป์
13
8
5
594805B : ทัศนศิลป์
14
6
8
604805A : ทัศนศิลป์
16
4
12
604805B : ทัศนศิลป์
13
7
6
614805 : ทัศนศิลป์
23
13
10
574804 : นาฏยรังสรรค์
2
0
2
584804 : นาฏยรังสรรค์
28
8
20
594804 : นาฏยรังสรรค์
39
10
29
604804 : นาฏยรังสรรค์
43
13
30
614807 : นาฏศิลป์และการแสดง
56
9
47
544326 : ออกแบบประยุกต์ศิลป์
1
1
0
รวมทั้งหมด
582
294
288
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776