สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ :ระดับปริญญาตรี 4 ปี จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี :
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ 1
186
98
88
ชั้นปีที่ 2
143
71
72
ชั้นปีที่ 3
128
70
58
ชั้นปีที่ 4
112
48
64
ชั้นปีที่ ตกค้าง
13
7
6
รวมทั้งหมด
582
294
288
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776