สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561

นักศึกษาภาคกศ.บป. :จำแนกตามคณะ และเพศ


คณะ
รวม
ชาย
หญิง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
500
270
230
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98
11
87
วิทยาการจัดการ
279
78
201
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
335
222
113
รวมทั้งหมด
1,212
581
631
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776