สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561

นักศึกษาภาคกศ.บป. : จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ


ระดับการศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ปริญญาตรี 2 ปี ภาคกศ.บป.
295
198
97
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
917
383
534
รวมทั้งหมด
1,212
581
631
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776