สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถิติจำนวนนักศึกษาคงอยู่ปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2562