สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา

“ส่งเสริมวิชาการ สู่มาตรฐานการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”


วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย


พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. พัฒนาการบริหารจัดการสำนักฯ ตามหลักธรรมาภิบาล


ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมงานวิชาการ

2. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

3. ส่งเสริมการบริหารหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล