สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา

“ส่งเสริมวิชาการ สู่มาตรฐานการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจบริการ”


วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานส่งเสริมด้านวิชาการ ตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบบริการบนฐานเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล


พันธกิจ

1. บริหารจัดการด้านหลักสูตรและงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ

3. พัฒนาและส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานบนพื้นฐานสมรรถนะนักศึกษาที่พึงประสงค์

5. บริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)


ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมการให้บริการด้านงานทะเบียนและการรับเข้านักศึกษาใหม่

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร

3. พัฒนาคุณภาพองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

4. พัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

5. ส่งเสริมการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ