สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตรวจสอบสถานะการขอเอกสาร

สถิติการขอเอกสารประจำวันที่ 30/09/2023
#
ประเภทรายการเอกสาร จำนวน (ฉบับ)
1
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.ตรี 1
2
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.บัณฑิต 1
3
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร(90วัน) 1
4
อื่นๆ ป.ตรี 1
รวมทั้งสิ้น
4