สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถิติการขอเอกสาร ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป

#
ประเภทรายการเอกสาร จำนวน (ฉบับ)
1
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.ตรี 575
2
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.ตรี (Eng) 33
3
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.โท 7
4
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.บัณฑิต 37
5
ใบรับรองภาคเรียนสุดท้าย 58
6
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา(ค่ายเสนา) 1
7
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร(90วัน) 787
8
คำร้องขอใบแทนปริญญาบัตร ป.ตรี 42
9
คำร้องขอรับใบปริญาบัตร(กรณีเกิน2ปี) 56
10
Transcript ป.ตรี 1,507
11
Transcript ป.ตรี (Eng) 66
12
Transcript ป.โท 3
13
Transcript ป.โท (Eng) 2
14
Transcript ป.บัณฑิต 13
15
ทำบัตรนักศึกษา 167
16
อื่นๆ ป.ตรี 228
17
อื่นๆ ป.โท ป.บัญฑิต 6
18
อื่นๆ ป.ตรี(ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ) 69
19
อื่นๆ ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ(Eng) 13
20
อื่นๆ ใบปริญญาบัตร(Eng) 1
21
อื่นๆ ใบรับรอง กสท.2 17
22
อื่นๆ ใบรับรอง สปศ.จชต 106
23
อื่นๆ ใบรับรองเป็นนักเรียน(ย.ย.4) 5
24
อื่นๆ ใบรับรองครูคืนถิ่น 42
รวมทั้งสิ้น
3,841