กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2564

รอบที่ 1 Portfolio

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
พิจารณาจาก : Portfolio, เกรดเฉลี่ยสะสม, คุณสมบัติพิเศษ,
มีการ Audition ในสาขาที่ใช้ทักษะได้

 ประเภท Portfolio (ครั้งที่ 1)
  | คลิก..ระเบียบ/ประกาศการรับสมัคร
  | รับสมัคร >> 5 ต.ค. - 4 ธ.ค. 2563
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 23 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2563
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 8 ธ.ค. 2563 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >> 19 ธ.ค. 2563
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ >> 21 ธ.ค. 2563 (เวลา 15.00 น.)

 ประเภท Portfolio (ครั้งที่ 2)
  | คลิก..ระเบียบ/ประกาศการรับสมัคร
  | รับสมัคร >> 21 ธ.ค. 2563 (เริ่มเวลา 15.00 น.) - 29 ม.ค. 2564
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 1 - 7 ก.พ. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 10 ก.พ. 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >> 13 ก.พ. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ >> 16 ก.พ. 2564 (เวลา 15.00 น.)


(รูปแบบการคัดเลือกโดยคณะ/ครูแนะแนว/หน่วยงานภายนอก)

 ประเภทสมาคมสมาพันธ์ โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
  | รับสมัคร >> 14 ต.ค. 2563 - 8 ม.ค. 2564
 ประเภทส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  | รับสมัคร >> 14 ต.ค. 2563 - 8 ม.ค. 2564
 ประเภท Portfolio ครูแนะแนว
  | รับสมัคร >> 24 ธ.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2564
 ประเภท Portfolio คณะ
  | คลิก..ระเบียบ/ประกาศการรับสมัคร
  | รับสมัคร >> 14 ต.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2564
------------------------------------------------------
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อลงทะเบียน
     และพริ้นใบค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 1 ก.พ. 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 1 - 7 ก.พ. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการชำระเงิน >> 16 ก.พ. 2564 (เวลา 15.00 น.)


ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
พิจารณาจาก : Portfolio, เกรดเฉลี่ยสะสม, คุณสมบัติความสามารถพิเศษ

 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ครั้งที่ 1)
  | คลิก..ระเบียบ/ประกาศการรับสมัคร
 ประเภทโครงการนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้สมัครพิการ)
  | คลิก..ระเบียบ/ประกาศการรับสมัคร
 ประเภทโครงการคนของพระราชา
  | คลิก..ระเบียบ/ประกาศการรับสมัคร
 ประเภทโครงการอาชีวะสู่อุดมศึกษา
  | คลิก..ระเบียบ/ประกาศการรับสมัคร
  | รับสมัคร >> 14 ธ.ค. 2563 (เริ่มเวลา 15.00 น.) - 22 ม.ค. 2564
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 1 - 7 ก.พ. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 10 ก.พ. 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >> 13 ก.พ. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ >> 16 ก.พ. 2564 (เวลา 15.00 น.)

  | ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 สาขาวิชา (รอบ 1 Portfolio)
ให้ยืนยันสาขาวิชาเพียง 1 สาขาวิชา กับ มรภ.สงขลา >> ภายในวันที่ 16 - 17 ก.พ. 2564
เพื่อให้ มรภ.สงขลาส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS

***หากผู้สมัครไม่ยืนยันเลือกสาขาวิชาตามวันที่กำหนดทาง มรภ.สงขลา จะขอส่งสาขาวิชาล่าสุด >โดยยึดตามวันที่ลงนามประกาศแต่ละประเภท

*** กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio
  | ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา >> 18 ก.พ. 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อเข้า myTCAS >> 19 - 20 ก.พ. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ myTCAS >> 21 ก.พ. 2564
  | ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ myTCAS >> 22 - 23 ก.พ. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว >> 27 ก.พ 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | ชำระเงินค่ารายงานตัว >> 1 - 11 มี.ค. 2564
  | รายงานตัว/เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ >> 13 มี.ค. 2564

รอบที่ 2 Quota

 โครงการพิเศษ
 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ครั้งที่ 2)
  | รับสมัคร >> รอประกาศจากมหาวิทยาลัย

 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิสาสตร์ภาคใต้
 ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน
 พิจารณาจากคะแนน : GPAX, O-NET, GAT/PAT
  | จำหน่ายเอกสารการแนะนำการสมัคร >> 1 ก.พ. - 2 เม.ย. 2564
  | รับสมัคร >> 22 มี.ค. - 2 เม.ย. 2564
  ** การรับสมัครมี 2 รูปแบบ>ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครออนไลน์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  | ชำระเงินค่าสมัคร>> 22 มี.ค. - 2 เม.ย. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 5 พ.ค. 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >> 7 พ.ค. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ >> 7 พ.ค. 2564 (เวลา 15.00 น.)

รอบที่ 3 Admission

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม : 6 ภาคเรียน
พิจารณาจากคะแนน : GPAX, O-NET, GAT/PAT

 Admission 1 สมัครผ่านระบบ myTCAS
 Admission 2 สมัครผ่านระบบ myTCAS
   | รับสมัคร >> วันที่ 7- 15 พฤษภาคม 2564


ภาคกศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปี 2564

รับสมัคร  >> ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564

รายละเอียด ติดตามทางระบบรับสมัคร หรือ เพจงานรับเข้านักศึกษา SKRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

' แนะนำสาขาวิชาที่เปิด มรภ.สงขลา click !