กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2564

รอบที่ 1 Portfolio

รอบที่ 2 Quota

 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์์ผ่านระบบ TCAS >> 10-11 พ.ค. 64
 ผู้สมัครสละสิทธิ์์ผ่านระบบ TCAS >> 12-13 พ.ค. 64
 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว >> 15 พ.ค. 64
 ชำระเงินค่ารายงานตัว ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 15 - 25 พ.ค. 64
 รายงานตัวทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา >> 15 - 25 พ.ค. 64

 รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์
 ส่งเอกสาร วันที่ 15 - 25 พ.ค. 2564 (วันสุดท้ายนับจากวันที่ประทับตราส่งเอกสาร)

 ส่งหลักฐานเอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้
  1. ใบรายงานตัว พร้อมติดรูปถ่าย (ที่พิมพ์จากระบบ)
  2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร ......................จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ปพ.1
    - กรณี จบ ม.6 ปพ.1 /จบ ปวช.3 และปวส.2 รบ.1 .......................จำนวน 3 ฉบับ
    - กรณียังไม่ได้รับใบ ปพ.1 /รบ.1
     ใช้ผลการเรียน > 5 ภาคเรียน (ม.6) / 3 ภาคเรียน (ปวส.).......................จำนวน 3 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รายงานตัว..................จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รายงานตัว ..................จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) ..................จำนวน 3 ฉบับ

***ผู้รายงานตัวเขียนสำเนาถูกต้องและลงชื่อในเอกสารที่เป็นสำเนาถ่ายเอกสารทุกฉบับ
-------------------------------------------------

รอบที่ 3 Admission

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม : 6 ภาคเรียน
พิจารณาจากคะแนน : GPAX, O-NET, GAT/PAT

 Admission 1 สมัครผ่านระบบ myTCAS
 Admission 2 สมัครผ่านระบบ myTCAS
   | รับสมัคร/ชำระเงิน ผ่านระบบ myTCAS >> วันที่ 7- 15 พฤษภาคม 2564


  ภาคกศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564

  ภาคกศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ครั้งที่ 1
  | รับสมัคร (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)>> เริ่มรับสมัครวันที่ 5 - 25 เมษายน 2564
  | ชำระเงินสดค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย >>วันที่ 26 - 30 เมษายน 2564
  | (ค่าสมัคร 300 บาท)
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >>วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >>วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว >>วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | ชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย >>วันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2564
  | รายงานตัว/เตรียมความพร้อม นศ.ใหม่ >>วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

  ภาคกศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ครั้งที่ 2
  | รับสมัคร (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)>> เริ่มรับสมัครวันที่ 6 - 23 พฤษภาคม 2564
  | ชำระเงินสดค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย >>วันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2564
  | (ค่าสมัคร 300 บาท)
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >>วันที่ 2 มิถุนายน 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >>วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 (เวลา 09.00 - 120.00 น.)

  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว >>วันที่ 10 มิถุนายน 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | ชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย >>วันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2564
  | รายงานตัว/เตรียมความพร้อม นศ.ใหม่ >>วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

' แนะนำสาขาวิชาที่เปิด มรภ.สงขลา click !