มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การรับสมัคร ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio

รอบ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1) >> รับสมัคร วันที่ 5 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2563 click !!

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2564

รอบที่ 1 Portfolio

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
พิจารณาจาก : Portfolio, เกรดเฉลี่ยสะสม, คุณสมบัติพิเศษ,
มีการ Audition ในสาขาที่ใช้ทักษะได้

 ประเภท Portfolio (ครั้งที่ 1)
  | คลิก..ระเบียบ/ประกาศการรับสมัคร
  | รับสมัคร >> 5 ต.ค - 4 ธ.ค 2563
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 23 พ.ย - 4 ธ.ค 2563
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 8 ธ.ค 2563 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >> 19 ธ.ค 2563
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ >> 21 ธ.ค 2563 (เวลา 15.00 น.)

 ประเภท Portfolio (ครั้งที่ 2)
  | รับสมัคร >> 21 ธ.ค 2563 - 29 ม.ค 2564
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 25 ม.ค - 4 ก.พ 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 10 ก.พ 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >> 13 ก.พ 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ >> 17 ก.พ 2564 (เวลา 15.00 น.)


(รูปแบบการคัดเลือกโดยคณะ/ครูแนะแนว/หน่วยงานภายนอก)

 ประเภทสมาคมสมาพันธ์ โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
  | รับสมัคร >> 14 ต.ค. 2563 - 8 ม.ค. 2564
 ประเภทส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  | รับสมัคร >> 14 ต.ค. 2563 - 8 ม.ค. 2564
 ประเภท Portfolio ครูแนะแนว
  | รับสมัคร >> 7 ธ.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2564
 ประเภท Portfolio คณะ
  | รับสมัคร >> 14 ต.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2564
------------------------------------------------------
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อลงทะเบียน
     และพริ้นใบค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 1 ก.พ. 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 1 - 7 ก.พ. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการชำระเงิน >> 17 ก.พ. 2564 (เวลา 15.00 น.)


ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
พิจารณาจาก : Portfolio, เกรดเฉลี่ยสะสม, คุณสมบัติความสามารถพิเศษ

 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ครั้งที่ 1)
 ประเภทโครงการนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้สมัครพิการ)
 ประเภทโครงการคนของพระราชา
 ประเภทโครงการอาชีวะสู่อุดมศึกษา
  | รับสมัคร >> 14 ธ.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2564
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 1 - 7 ก.พ. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 10 ก.พ. 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >> 13 ก.พ. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ >> 17 ก.พ. 2564 (เวลา 15.00 น.)

*** กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio
  | มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อเข้า myTCAS >> 19 - 20 ก.พ. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ myTCAS >> 21 ก.พ. 2564
  | ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ myTCAS >> 22 - 23 ก.พ. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว >> 27 ก.พ 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | ชำระเงินค่ารายงานตัว >> 1 - 11 มี.ค. 2564
  | รายงานตัว/เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ >> 13 มี.ค. 2564

รอบที่ 2 Quota

 โครงการพิเศษ
 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ครั้งที่ 2)
  | รับสมัคร >> รอประกาศจากมหาวิทยาลัย

 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิสาสตร์ภาคใต้
 ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน
 พิจารณาจากคะแนน : GPAX, O-NET, GAT/PAT
  | รับสมัคร >> วันที่ 15 มีนาคม 2564

รอบที่ 3 Admission

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม : 6 ภาคเรียน
พิจารณาจากคะแนน : GPAX, O-NET, GAT/PAT

 Admission 1 สมัครผ่านระบบ myTCAS
 Admission 2 สมัครผ่านระบบ myTCAS
   | รับสมัคร >> วันที่ 7- 15 พฤษภาคม 2564


ภาคกศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปี 2564

รับสมัคร  >> ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564

รายละเอียด ติดตามทางระบบรับสมัคร หรือ เพจงานรับเข้านักศึกษา SKRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

' แนะนำสาขาวิชาที่เปิด มรภ.สงขลา click !