มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


รับสมัคร รอบ 1 : ประเภท Portfolio (ครั้งที่ 1)   ...เริ่มสมัคร Click...

รับสมัคร รอบ 1 : ประเภทผู้สมัครที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ)   ...เริ่มสมัคร Click...


กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2567

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 รูปแบบการรับสมัคร
     : รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระบบรับสมัครนักศึกษา SKRU
     : เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก GPAX 4 หรือ 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน
      แฟ้มสะสมผลงาน /TGAT /TPAT5 (เฉพาะ ค.บ.)/การสอบสัมภาษณ์
     : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
      (หากถึงช่วงวันชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้)
     : ค่าสมัคร 100 บาท

  ประเภท Portfolio (ครั้งที่ 1) (มีหลักสูตร ค.บ.) | รับสมัคร 18 ก.ย. - 31 ต.ค. 66
  ประเภท Portfolio (ครั้งที่ 2) (ไม่มีหลักสูตร ค.บ.) | รับสมัคร 23 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67
  ประเภท Portfolio ค.บ. (ครั้งที่ 2) (เปิดรับเฉพาะหลักสูตร ค.บ.เท่านั้น)  | รับสมัคร 23 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67
  ประเภท Portfolio ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ) | รับสมัคร 18 ก.ย. 66 - 15 ม.ค. 67
  ประเภท Portfolio ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ครั้งที่ 1) | รับสมัคร 25 ธ.ค. 66 - 10 ม.ค. 67
  ประเภท Portfolio คณะ (รับสมัครโดยคณะ ติดตามข่าวสารทางเพจ FB คณะ) | รับสมัคร 18 ก.ย. 66 - 15 ม.ค. 67
  **สามารถติดตามกำหนดการรับสมัครแต่ละประเภทอย่างละเอียด จากประกาศการรับสมัคร

 ประกาศผล รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทุกประเภท
  |  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2 ก.พ. 67 (เวลา 15.00 น.)
  |  ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS : วันที่ 6 - 7 ก.พ. 67
  |  ผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS : วันที่ 8 ก.พ. 67
  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว : วันที่ 10 ก.พ. 67 (เวลา 15.00)
  |  กรอกข้อมูลรายงานตัว/อัปโหลดเอกสารประกอบการรายงานตัว/อัปโหลดรูปนักศึกษา : วันที่ 10 - 18 ก.พ. 67
  |  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่ารายงานตัว /ชำระเงินค่ารายงานตัว : วันที่ 10 - 18 ก.พ. 67
     (จำนวนเงินประมาณ 13,000 - 15,000 บาท)

รอบ 2 โควตา (Quota)

รอบ 3 รับตรง (Admission)

รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

วีดีทัศน์แนะนำ มรภ.สงขลา