มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รอบ 4/2 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

รอบ 4/2 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ   ...คลิก Click...

รอบ 4/1 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่   ...คลิก Click...

รอบ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่   ...คลิก Click...

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ รอบ 2 โควตา (Quota)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่   ...คลิก Click...

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) (ครั้งที่ 4) ระหว่างวันที่ 14 - 23 มิถุนายน 2567 Click...

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ >> ภาคพิเศษ (กศ.บป.) (ครั้งที่ 2) และ (ครั้งที่ 1) Click...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) (ครั้งที่ 3) Click...

ระดับบัณฑิตศึกษา >> ปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ >> ปริญญาโท (ครั้งที่ 3) Click...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ >> ปริญญาโท (ครั้งที่ 2) Click...


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รอบ 2 โควตา (Quota)

รอบ 3 รับตรง (Admission)

  | รูปแบบการรับสมัคร
     : รับสมัครวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบ TCAS 67 ระบบ Mytcas.com
  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว >> วันที่ 5 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.00) ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ SKRU
  |  รายงานตัว และชำระเงินค่ารายงานตัว >> วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2567
  |  อัปโหลดเอกสารการรายงานตัว >> วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2567
  |  ตรวจสอบรหัสนักศึกษา สถานะการอัปโหลด >> วันที่ 19 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.00)
  |  กรณีสถานะเอกสาร "ไม่ผ่าน" แก้ไขอัปโหลดการรายงานตัว >> วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2567

รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 รอบ 4/1 รับตรงอิสระ (Direct Admission) #ครั้งที่ 1
     : รับสมัครเฉพาะบางหลักสูตร/สาขาวิชา
  |  เริ่มรับสมัคร >> วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2567
  |  ชำระเงินค่าสมัคร >> วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2567
  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 (เวลา 15.00)
  |  สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย >> วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  |  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ >> วันที่ 4 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.00)
  |  ยืนยันสิทธิ์ >> วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567
  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว >> วันที่ 10 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.00)
  |  รายงานตัว และชำระเงินค่ารายงานตัว >> วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2567
  |  อัปโหลดเอกสารการรายงานตัว >> วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2567
  |  ตรวจสอบรหัสนักศึกษา สถานะการอัปโหลด >> วันที่ 19 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.00)
  |  กรณีสถานะเอกสาร "ไม่ผ่าน" แก้ไขอัปโหลดการรายงานตัว >> ในวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2567

 รอบ 4/2 รับตรงอิสระ (Direct Admission) #ครั้งที่ 2
     : รับสมัครเฉพาะบางหลักสูตร/สาขาวิชา
  |  เริ่มรับสมัคร >> วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2567
  |  ชำระเงินค่าสมัคร >> วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2567
  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> วันที่ 13 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.00)
  |  สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย >> วันที่ 14 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.00-12.00 น.)
  |  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ >> วันที่ 15 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.00)
  |  ยืนยันสิทธิ์ >> วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2567
  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว >> วันที่ 19 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.00)
  |  รายงานตัว และชำระเงินค่ารายงานตัว >> วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2567
  |  อัปโหลดเอกสารการรายงานตัว >> วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2567
  |  ตรวจสอบรหัสนักศึกษา สถานะการอัปโหลด >> วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 (เวลา 15.00)
  |  กรณีสถานะเอกสาร "ไม่ผ่าน" แก้ไขอัปโหลดการรายงานตัว >> ในวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2567

ภาคปกติ วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ปีการศึกษา 2567

  ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #ครั้งที่ 1

  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัว >> วันที่ 22 มกราคม 2567 (เวลา 15.00 น.)
  | กรอกข้อมูลรายงานตัว/รายงานตัวผ่านระบบ >> วันที่ 22 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2567
  | ชำระเงินค่ารายงานตัว >> วันที่ 22 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2567
   **(จำนวนเงินประมาณ 13,100 - 15,100)

  ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #ครั้งที่ 2

  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัว >> วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 (เวลา 15.00 น.)
  | กรอกข้อมูลรายงานตัว/รายงานตัวผ่านระบบ >> วันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2567
  | ชำระเงินค่ารายงานตัว >> วันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2567
   **(จำนวนเงินประมาณ 13,100 - 15,100)

  ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #ครั้งที่ 3

  | รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ >> วันที่ 22 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2567
  | พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 300 บาท) >> รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ >> วันที่ 15 - 30 พฤษภาคม 2567
    **เมื่อถึงช่วงเวลาการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้

  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> วันที่ 4 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.00 น.)
   **ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน (คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์)
  | สอบสัมภาษณ์ >> วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)

  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัว >> วันที่ 14 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.00 น.)
  | กรอกข้อมูลรายงานตัว/รายงานตัวผ่านระบบ >> วันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2567
  | ชำระเงินค่ารายงานตัว >> วันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2567
   **(จำนวนเงินประมาณ 13,100 - 15,100)

  | เปิดภาคการศึกษา 1/2567 >> วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ

วีดีทัศน์แนะนำ มรภ.สงขลา