มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เนื่องจากระบบจัดเก็บข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ได้เกิดขัดข้อง
จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวทุกท่าน เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไข ใบรายงานตัว อีกครั้ง
(หากส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ต้องส่งใหม่)

นักศึกษาภาคปกติ รอบ 1, 2, 3

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว click !!

การรับสมัคร รอบที่ 4

29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก myTCAS click !!

29 - 30 พ.ค. 2563 ยืนยันสิทธิ์ myTCAS click !!


การรับสมัคร ภาคกศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์)

รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์(ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว) click !!

การรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท)

ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) click !!


กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2563

รอบที่ 1 Portfolio


  | สิ้นสุดการรับสมัคร
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว click !!

รอบที่ 2 Quota


  | สิ้นสุดการรับสมัคร
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว click !!

19 - 24 พ.ค. 2563 กรอกข้อมูลรายงานตัวและชำระเงินค่ารายงานตัว

รอบที่ 3 Admission 1


  | สิ้นสุดการรับสมัคร
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว click !!

19 - 24 พ.ค. 2563 กรอกข้อมูลรายงานตัวและชำระเงินค่ารายงานตัว

รอบที่ 4 Admission 2

เอกสารประกาศ และสาขาวิชาที่เปิดรับ Click !!

7 - 20 พ.ค. 2563 รับสมัคร ผ่านระบบ myTCAS click !!

29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

29 - 30 พ.ค. 2563 ยืนยันสิทธิ์

ภาคกศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปี 2563

4 - 24 พฤษภาคม 2563 รับสมัครผ่านระบบ Internet click !!

18 - 24 พฤษภาคม 2563 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

26 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

31 พฤษภาคม 2563 สอบสัมภาษณ์

2 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

2 - 14 มิถุนายน 2563 ชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

6 กรกฎาคม 2563 เปิดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

' เรียนอะไรดี ? ' ที่ราชภัฏสงขลา click !