กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2564

รอบที่ 1 Portfolio

รอบที่ 2 Quota

 ประเภทโควตามาเรียนต่ะน้อง
  | รับสมัคร >> เริ่มรับสมัครวันที่ 5 - 25 เมษายน 2564
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> วันที่ 26 - 30 เมษายน 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> วันที่ 5 พ.ค. 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ >> วันศุกร์ที่ 7 พ.ค. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์>> วันที่ 7 พ.ค. 2564 (เวลา 15.00 น.)

 ประเภทสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (CPALL)
  | รับสมัคร >> เริ่มรับสมัครวันที่ 5 - 20 เมษายน 2564
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> วันที่ 5 -20 เมษายน 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> วันที่ 21 เมษายน 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ >> วันที่ 24 เมษายน 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์>> วันที่ 26 เมษายน 2564 (เวลา 15.00 น.)

 ประเภทโควตาคณะ (ครั้งที่ 2)
 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ครั้งที่ 2)
  | รับสมัคร >> เริ่มรับสมัครวันที่ 15 - 28 มีนาคม 2564
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> วันที่ 5 เมษายน 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ >> วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์>>วันที่ 12 เมษายน 2564(เวลา 15.00 น.)

 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน
 พิจารณาจากคะแนน : GPAX, O-NET, GAT/PAT

  | จำหน่ายเอกสารการแนะนำการสมัคร >> วันที่ 1 ก.พ. - 2 เม.ย. 2564
  | รับสมัคร >> วันที่ 22 มี.ค. - 2 เม.ย. 2564
  ** การรับสมัครมี 2 รูปแบบ> (เลือกสมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง)
   1.ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ซื้อเอกสารแนะนำการสมัคร)
   2.สมัครออนไลน์ (ไม่ต้องซื้อเอกสารแนะนำการสมัคร)

  | ชำระเงินค่าสมัคร >> วันที่ 22 มี.ค. - 2 เม.ย. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> วันที่ 5 พ.ค. 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >> วันศุกร์ที่ 7 พ.ค. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ >> วันที่ 7 พ.ค. 2564 (เวลา 15.00 น.)

 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์์ผ่านระบบ TCAS >> วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564
 ผู้สมัครสละสิทธิ์์ผ่านระบบ TCAS >> วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2564
 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว >> วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
 ชำระเงินค่ารายงานตัว ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2564
 รายงานตัวด้วยตนเอง/เตรียมความพร้อม >> วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

รอบที่ 3 Admission

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม : 6 ภาคเรียน
พิจารณาจากคะแนน : GPAX, O-NET, GAT/PAT

 Admission 1 สมัครผ่านระบบ myTCAS
 Admission 2 สมัครผ่านระบบ myTCAS
   | รับสมัคร/ชำระเงิน ผ่านระบบ TCAS >> วันที่ 7- 15 พฤษภาคม 2564


  ภาคกศ.บป.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปี 2564


  | รับสมัคร (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)>> เริ่มรับสมัครวันที่ 5 - 25 เมษายน 2564
  | ชำระเงินสดค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >>วันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 (ค่าสมัคร 300 บาท)
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >>วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ >>วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว >>วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | ชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย >>วันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2564
  | รายงานตัว/เตรียมความพร้อม นศ.ใหม่ >>วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

' แนะนำสาขาวิชาที่เปิด มรภ.สงขลา click !