มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ รอบ 1 : ประเภท Portfolio (ทุกประเภท)   ...คลิก Click...

รอบ 2 โควตา (Quota)

2/1: รับสมัครนักศึกษา ประเภทสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า CP ALL   ...คลิก Click...

2/2: รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา SKRU   ...คลิก Click...

2/3: รับสมัครนักศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา #ครั้งที่ 2   ...เปิดระบบรับสมัครวันที่ 22 ก.พ. - 10 มี.ค.67...

2/4: ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ประเภทกลุ่มภาคีราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (สมัครออนไลน์เท่านั้น)   ...เปิดระบบรับสมัครวันที่ 26 ก.พ. - 4 เม.ย.67...

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ >> ภาคพิเศษ (กศ.บป.) (ครั้งที่ 1) Click...

รับสมัคร >> ภาคพิเศษ (กศ.บป.) (ครั้งที่ 2) เปิดรับสมัครวันที่ 10 มกราคม - 21 เมษายน 2567

ระดับบัณฑิตศึกษา >> ปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ >> ปริญญาโท (ครั้งที่ 1) Click...

รับสมัคร >> ปริญญาโท (ครั้งที่ 2) เปิดรับสมัครวันที่ 10 มกราคม - 21 เมษายน 2567


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 ประกาศผล รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทุกประเภท
  |  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2 ก.พ. 67 (เวลา 15.00 น.)
  |  ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS : วันที่ 6 - 7 ก.พ. 67
  |  ผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS : วันที่ 8 ก.พ. 67
  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว : วันที่ 10 ก.พ. 67 (เวลา 15.00)
  |  กรอกข้อมูลรายงานตัว/อัปโหลดเอกสารประกอบการรายงานตัว/อัปโหลดรูปนักศึกษา : วันที่ 10 - 18 ก.พ. 67
  |  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่ารายงานตัว /ชำระเงินค่ารายงานตัว : วันที่ 10 - 18 ก.พ. 67
     (จำนวนเงินประมาณ 12,250 - 16,350 บาท)

รอบ 2 โควตา (Quota)

 รูปแบบการรับสมัคร
     : เริ่มรับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
     : รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระบบรับสมัครนักศึกษา SKRU
     : จำนวนการเลือกรหัสสาขาวิชาที่สมัคร ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทการรับสมัคร
     : ค่าสมัครขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทการรับสมัคร
  | เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก : คะแนน GPAX /TGAT /TPAT /A-Level /การสอบสัมภาษณ์
  | แผนรับ/เกณฑ์แต่ละสาขาวิชารายละเอียดดังลิงก์ แผนรับ/เกณฑ์การพิจารณา
  | เงื่อนไขการสมัคร : ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS 67 ในรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน แล้วจะไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบ 2 โควตา

  ประเภท Quota คณะ | รับสมัคร 19 ก.พ. - 5 เม.ย.67
  ประเภท Quota หลักสูตร CPALL | รับสมัคร 12 - 29 ก.พ. 67
  ประเภท Quota ความสามารถพิเศษด้านกีฬา #ครั้งที่ 2  | รับสมัคร 22 ก.พ. - 10 มี.ค.67
  ประเภท Quota SKRU | รับสมัคร 20 ก.พ. - 16 เม.ย. 67
  ประเภท กลุ่มภาคีฯ | รับสมัคร 26 ก.พ. - 4 เม.ย. 67
  ประเภท ยื่นความจำนง (กลุ่มภาคีฯ) | รับสมัคร 23 - 24 เม.ย. 67
  **สามารถติดตามกำหนดการรับสมัครแต่ละประเภทอย่างละเอียด จากประกาศการรับสมัคร
 รอบ 2 โควตา (Quota) ทุกประเภท
  |  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 67 : วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2567
     (เฉพาะผู้ที่มีผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์)
  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว : วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
    (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS 67 เรียบร้อยแล้ว)
  |  กรอกข้อมูลรายงานตัว : วันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2567
  |  ชำระเงินค่ารายงานตัว : วันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2567

รอบ 3 รับตรง (Admission)

  | รูปแบบการรับสมัคร
     : รับสมัครวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบ TCAS 67 ระบบ Mytcas.com
  | เลือกสมัครได้ไม่เกิน 10 อันดับ
  | เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก : คะแนน GPAX /TGAT /TPAT /A-Level
  | แผนรับ/เกณฑ์แต่ละสาขาวิชารายละเอียดดังลิงก์ แผนรับ/เกณฑ์การพิจารณา

รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ปีการศึกษา 2567

  ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #ครั้งที่ 1

  | รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ >> วันที่ 13 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2566
  | พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 300 บาท) >> วันที่ 10 - 26 ธันวาคม 2566
    **เมื่อถึงช่วงเวลาการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้

  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> วันที่ 4 มกราคม 2567 (เวลา 15.00 น.)
   **ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน (คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์)
  | สอบสัมภาษณ์ >> วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)

  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัว >> วันที่ 22 มกราคม 2567 (เวลา 15.00 น.)
  | กรอกข้อมูลรายงานตัว/รายงานตัวผ่านระบบ >> วันที่ 22 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2567
  | ชำระเงินค่ารายงานตัว >> วันที่ 22 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2567
   **(จำนวนเงินประมาณ 13,100 - 15,100)

  | เปิดภาคการศึกษา 1/2567 >> วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

  ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #ครั้งที่ 2

  | รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ >> วันที่ 10 มกราคม - 21 เมษายน 2567
  | พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร (ค่าสมัคร 300 บาท) >> วันที่ 1 - 21 เมษายน 2567
    **เมื่อถึงช่วงเวลาการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้

  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> วันที่ 24 เมษายน 2567 (เวลา 15.00 น.)
   **ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน (คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์)
  | สอบสัมภาษณ์ >> วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)

  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัว >> วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 (เวลา 15.00 น.)
  | กรอกข้อมูลรายงานตัว/รายงานตัวผ่านระบบ >> วันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2567
  | ชำระเงินค่ารายงานตัว >> วันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2567
   **(จำนวนเงินประมาณ 13,100 - 15,100)

  | เปิดภาคการศึกษา 1/2567 >> วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ

วีดีทัศน์แนะนำ มรภ.สงขลา