มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

 รอบ 2 โควตา (Quota)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ครั้งที่ 2) Click..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาหลักสูตร บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมการค้า (CPALL) Click..

รับสมัครนักศึกษา ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคใต้

 |  รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที่ : 6 - 28 มีนาคม 2566


รับสมัคร ประเภทโควตา SKRU  |  รับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2566 ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)

รับสมัคร ภาค กศ.บป. >> เริ่มรับสมัครวันที่ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2566


กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2566

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 รูปแบบการรับสมัคร
     : รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระบบรับสมัครนักศึกษา SKRU
     : เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก GPAX 4 หรือ 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน
      แฟ้มสะสมผลงาน /TGAT /TPAT5 /การสอบสัมภาษณ์
     : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 รหัสสาขาวิชา
     : ค่าสมัคร 100 บาท

 ประเภท Portfolio ครั้งที่ 1
 ประเภท Portfolio ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ครั้งที่ 1)
 ประเภท Portfolio ครั้งที่ 2
 ประเภท Portfolio ค.บ. (เปิดรับเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เท่านั้น)
 ประเภท Portfolio คณะ
 ประเภทครูแนะแนว /สมาคมสมาพันธ์ฯ/สพม. (เด็กดีมีที่เรียน)
 ประเภท Portfolio ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ)

 ประกาศผล รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทุกประเภท
  |  ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS : วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 66
  |  ผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 66
  |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 66 (เวลา 15.00)
  |  กรอกข้อมูลรายงานตัว : วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 66
  |  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่ารายงานตัว /ชำระเงินค่ารายงานตัว : วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 66
     (จำนวนเงินประมาณ 12,250 - 16,350 บาท)
  |  พริ้นเอกสารการรายงานตัว : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 66
     (สำหรับผู้ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
  |  ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัย: วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 66 (09.00 - 12.00 น.)
  |  รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัย/ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ : วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 66 (13.00 - 17.00 น.)

รอบ 2 โควตา (Quota)

 รูปแบบการรับสมัคร
     : เริ่มรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
     : รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระบบรับสมัครนักศึกษา SKRU
     : จำนวนการเลือกรหัสสาขาวิชาที่สมัคร ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทการรับสมัคร
     : ค่าสมัครขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทการรับสมัคร
 เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก : คะแนน GPAX /TGAT /TPAT /A-Level /การสอบสัมภาษณ์
 เงื่อนไขการสมัคร : ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS66 ในรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน แล้วจะไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบ 2 โควตา

 ประเภทโควตาคณะ (รับสมัครโดยคณะ ให้ติดต่อคณะเพื่อศึกษารายละเอียด)
  |  รับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2566 (สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
  |  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร : 1 - 20 เมษายน 2566 (ค่าสมัคร 100 บาท)
  |  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 25 เมษายน 2566 (เวลา 15.00)

 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ครั้งที่ 2)
  |  รับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2566 (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
  |  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร : 1 - 12 มีนาคม 2566 (ค่าสมัคร 100 บาท)
    **เมื่อถึงช่วงเวลาการพิมพ์/ชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้
  |  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 17 มีนาคม 2566 (เวลา 15.00)
  |  สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 (เวลา 09.00 -12.00)
  |  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 มีนาคม 2566 (เวลา 15.00)

 ประเภทโควตาหลักสูตร บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมการค้า (CPALL)
  |  รับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2566 (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
  |  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร : 1 - 17 มีนาคม 2566 (ค่าสมัคร 100 บาท)
    **เมื่อถึงช่วงเวลาการพิมพ์/ชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้
  |  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 มีนาคม 2566 (เวลา 15.00)
  |  สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 (เวลา 09.00 -12.00)
  |  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 มีนาคม 2566 (เวลา 15.00)

 ประเภทโควตา SKRU
  |  รับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2566 (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
  |  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร : 3 - 16 เมษายน 2566 (ค่าสมัคร 100 บาท)
    **เมื่อถึงช่วงเวลาการพิมพ์/ชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้
  |  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 เมษายน 2566 (เวลา 15.00)
  |  สอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (เวลา 09.00 -12.00)
  |  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 1 พฤษภาคม 2566 (เวลา 15.00)

 ประเภทกลุ่มภาคี มหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (5 ราชภัฏ สมัครร่วมกัน)
  |  รับสมัคร : 6 - 28 มีนาคม 2566 (เลือกได้ 4 สาขาวิชาทั้ง 5 ราชภัฏ)
  |  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร : 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2566
  |  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 เมษายน 2566 (เวลา 15.00)
  |  สอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 (เวลา 09.00 -12.00)
  |  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 1 พฤษภาคม 2566 (เวลา 15.00)

รอบ 3 รับตรง (Admission)

 รูปแบบการรับสมัคร
     : รับสมัครวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบ TCAS www.mytcas.com
 เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก : คะแนน GPAX /TGAT /TPAT /A-Level

รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)