มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชาที่เปิดสอน ภาคปกติ ปี 2563


คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา | สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | การศึกษาปฐมวัย | พลศึกษา | การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | การพัฒนาชุมชน | สวัสดิการสังคม | ภูมิสารสนเทศ | รัฐประศาสนศาสตร์ | ภาษาจีน |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | ชีววิทยา | คหกรรมศาสตร์ | จุลชีววิทยาประยุกต์ | คณิตศาสตร์ | เคมี | การจัดการสิ่งแวดล้อม | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา | เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) | เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์(เทียบโอน) | คหกรรมศาสตร์(เทียบโอน) |
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | การตลาด | การจัดการ | การจัดการท่องเที่ยว | สื่อสารมวลชน | เศรษฐศาสตร์ | การบัญชี | การจัดการนวัตกรรมการค้า |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) | การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีไทย | นาฏศิลป์และการแสดง | ทัศนศิลป์ | การออกแบบ | ดุริยางคศิลป์ตะวันตก |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีการผลิต | เทคโนโลยีอุตสาหการ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล) | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) |
วิทยาลัยนวัตกรรม
นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล) |

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

Cilck ที่ ชื่อสาขาวิชา