หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)


ปรัชญา

คนดี คิดดี คิดเป็น เท่าทันการเปลี่ยนแปลง