หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเรียนครบทั้ง 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

1) GESL:กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

บังคับเรียน                                            9        หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า                                3        หน่วยกิต

2) GESH:กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  (เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

บังคับเรียน                                            3        หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า                                3        หน่วยกิต

3) GESS:กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

บังคับเรียน                                            3        หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า                                3        หน่วยกิต

4) GESC:กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต)

บังคับเรียน                                            3        หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า                                3        หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเรียนครบทั้ง 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

1) GEL:กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

บังคับเรียน                                            9        หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า                                3        หน่วยกิต

2) GEH:กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

บังคับเรียน                                            3        หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า                                6        หน่วยกิต

3) GES:กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต)

บังคับเรียน                                            3        หน่วยกิต
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า                                6        หน่วยกิต

 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา