หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)


การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม วินัย สำนึกในความเป็นไทยดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสา สำนึกสาธารณะ สำนึกรักท้องถิ่น มีภาวะผู้นำ รู้กฎหมาย เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

5. เพื่อให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน มีทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ