หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กรอบแนวคิดในการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)


การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีกรอบแนวคิดดังนี้

1. ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

2. เนื้อหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเฉพาะ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของวิชาชีพในหลักสูตรนั้น ๆ

3. มีเป้าหมายหรือสะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ตามคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบและซื่อสัตย์ในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสาร ได้อย่างน้อย 1 ภาษา มีความรู้ ทักษะ สามารถใช้ในการจัดการและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ สามารถบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ปัญหาได้ มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี มีโลกทัศน์กว้างไกล ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีจิตสำนึกดี เป็นประชาธิปไตย เสียสละ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สมานสามัคคีและเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ เป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น