หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความสำคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)


ความสำคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐาน ของภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ควบคู่คุณธรรม สำนึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น และนำชุมชนให้ พัฒนาเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” ซึ่ง ได้นิยามไว้ว่า เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำดี หมายถึง คิด พูด และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน มีทักษะชีวิต มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดำเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ทำลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม กรรมดี คือ การกระทำ และคำพูดที่มาจากความคิดที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้านวิชาการและมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้รอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยมีการปรับเปลี่ยนตนเอง และมีชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคุณลักษณะที่ควรเกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยผู้เรียน สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม และคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช้คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีทักษะการวิเคราะห์ และประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง

  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนทางสังคม จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กำหนด แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขานั้นได้ด้วยตนเอง

  การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว และไม่ควรนำรายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชา เฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการบูรณาการวิชาหลากหลายสาขา เข้าด้วยกัน

  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน และอีกทั้งเนื้อหารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยอยู่ในรูปแบบบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนแปลง มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 ขึ้น