สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี

ระเบียบและข้อบังคับสำหรับนักศึกษารหัส 60

ระเบียบและข้อบังคับสำหรับนักศึกษารหัส 58 - 59

ระเบียบและข้อบังคับสำหรับนักศึกษารหัส 53 - 57

ประกาศมหาวิทยาลัย