สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อบังคับ >>   ระดับบัณฑิตศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัย >>   ระดับบัณฑิตศึกษา

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน


    ประกาศ >>   ระดับบัณฑิตศึกษา

  • ประกาศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • ประกาศ,เกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา

  • ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา