สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อบังคับ >>   ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

ระเบียบมหาวิทยาลัย >>   ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษา


    ประกาศ >>   ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

  • ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ประกาศ,เกี่ยวกับทะเบียน