สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาภาคกศ.บป. ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จำแนกตามสาขาวิชา และเพศ

จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


จำแนกตามชั้นปี และเพศ