มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชาที่เปิดสอนรับสมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564


คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา | สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | การศึกษาปฐมวัย | พลศึกษา | การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ภาษาจีน (คบ.) | สวัสดิการสังคม | ภูมิสารสนเทศ | รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) | รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) | การพัฒนาชุมชน | การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์) | วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | ชีววิทยา | คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) | เทคโนโลยีชีวภาพ | คณิตศาสตร์ | เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา | คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) | เคมี (คบ.) | ฟิสิกส์ (คบ.) |
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | การตลาด | การจัดการ | การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | นิเทศศาสตร์ | พัฒนาธุรกิจ | การบัญชี | การจัดการนวัตกรรมการค้า |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) | การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีไทย | นาฏศิลป์และการแสดง | ทัศนศิลป์ | การออกแบบ | ดุริยางคศิลป์ตะวันตก |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีการผลิต | เทคโนโลยีอุตสาหการ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล) | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล) |

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"ปรัชญา เน้นคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตร : 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับ : ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการปฎิบัติจริงในด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ขยะมูลฝอย ดิน อากาศและเสียง การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการลุ่มน้ำและทะเลสาบสงขลา เป็นต้น ตลอดจนการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสิ่งแวดล้อมได้

โอกาสในการประกอบอาชีพ : 1.เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถสอบเป็นผู้ควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 2.สามารถยื่นของใบประกอบวิชาชีพ ได้ดังนี้ 2.1 ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) โดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงานของผู้ยื่นขอ 2.2 สาขาการควบคุมมลพิษ ดังนี้ ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ, อากาศ, เสียงและความสั่นสะเทือน, ของเสียอันตราย, ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3.สามารถทำงานในหน่วยงานราชการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่นการควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 4.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมทั้งในภาครัฐและเอกชน 5.บริษัทเอกชน เช่น ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 6.องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 7.หน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย 8.ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม 9.สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ทึกสถาบัน

ค่าเทอม : ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 12,250 - 16,750 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน : จำนวนรับ 20 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ Portfolio(แฟ้มสะสมผลงาน)

TCAS รอบที่ 2 โควตา-กลุ่มภาคีฯ : จำนวนรับ 15 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนนO-NET

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1 : จำนวนรับ 5 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 2 : จำนวนรับ 0 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET คะแนนGAT(ความถนัดทั่วไป) คะแนนPAT1(ความถนัดทางคณิตศาสตร์) คะแนนPAT2(ถนัดทางวิทยาศาสตร์)