มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชาที่เปิดสอนรับสมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564


คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา | สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | การศึกษาปฐมวัย | พลศึกษา | การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ภาษาจีน (คบ.) | สวัสดิการสังคม | ภูมิสารสนเทศ | รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) | รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) | การพัฒนาชุมชน | การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์) | วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | ชีววิทยา | คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) | เทคโนโลยีชีวภาพ | คณิตศาสตร์ | เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา | คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) | เคมี (คบ.) | ฟิสิกส์ (คบ.) |
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | การตลาด | การจัดการ | การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | นิเทศศาสตร์ | พัฒนาธุรกิจ | การบัญชี | การจัดการนวัตกรรมการค้า |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) | การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีไทย | นาฏศิลป์และการแสดง | ทัศนศิลป์ | การออกแบบ | ดุริยางคศิลป์ตะวันตก |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีการผลิต | เทคโนโลยีอุตสาหการ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล) | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล) |

คณะศิลปกรรมศาสตร์

"ศาสตร์ศิลปกรรมนำท้องถิ่นสู่พัฒนา"

คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรชั้นนำ บูรณาการศาสตร์ศิลปกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

หลักสูตร : 4 ปี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับ : ทฤษฎีดนตรีสากล ประวัติศาสตร์ดนตรี ฝึกปฏิบัติดนตรีสากล และฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เลือกเรียนตามความถนัดเพียง 1 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มเครื่องสายเสียงสูง 2. กลุ่มเครื่องสายเสียงต่ำ 3. กลุ่มเครื่องลมทองเหลืองเสียงสูง 4. กลุ่มเครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ำ 5. กลุ่มเครื่องลมไม้ 6. กลุ่มเปียโนคลาสสิก 7. กลุ่มเครื่องกระทบ 8. กลุ่มขับร้องคลาสสิก 9. กลุ่มกีตาร์แจ๊ส 10. กลุ่มเบสแจ๊ส 11. กลุ่มเปียโนแจ๊ส 12. กลุ่มขับร้องแจ๊ส 13. กลุ่มกลองชุด 14. กลุ่มเครื่องลมทองเหลืองแจ๊ส 15. กลุ่มเครื่องลมไม้แจ๊ส

โอกาสในการประกอบอาชีพ : 1. บุคลากรดนตรี ที่มีความสามารถเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นทางปฏิบัติและทฤษฎี 2. นักวิชาการดนตรี 3. นักประพันธ์เพลง และ/หรือ นักเรียบเรียงเสียงประสาน 4. ผู้ปฏิบัติการในห้องบันทึกเสียง 5. ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีดนตรี 6. เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร ในธุรกิจดนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการดนตรี 7. หน้าที่และงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและศิลปวัฒนธรรม 8. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเทอม : ภาคเรียนละ 9,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 12,250 - 16,750 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่า

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน : จำนวนรับ 50 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX และ Portfolio(แฟ้มสะสมผลงาน)

TCAS รอบที่ 2 โควตา-กลุ่มภาคีฯ : จำนวนรับ 6 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1 : จำนวนรับ 2 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 2 : จำนวนรับ 2 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET คะแนนGAT(ความถนัดทั่วไป) คะแนนPAT6(ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)