มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชาที่เปิดสอนรับสมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564


คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา | สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | การศึกษาปฐมวัย | พลศึกษา | การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ภาษาจีน (คบ.) | สวัสดิการสังคม | ภูมิสารสนเทศ | รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) | รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) | การพัฒนาชุมชน | การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์) | วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | ชีววิทยา | คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) | เทคโนโลยีชีวภาพ | คณิตศาสตร์ | เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา | คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) | เคมี (คบ.) | ฟิสิกส์ (คบ.) |
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | การตลาด | การจัดการ | การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | นิเทศศาสตร์ | พัฒนาธุรกิจ | การบัญชี | การจัดการนวัตกรรมการค้า |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) | การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีไทย | นาฏศิลป์และการแสดง | ทัศนศิลป์ | การออกแบบ | ดุริยางคศิลป์ตะวันตก |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีการผลิต | เทคโนโลยีอุตสาหการ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล) | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล) |

คณะวิทยาการจัดการ

"สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น"

คณะวิทยาการจัดการมีแนวคิดหลักในการทำงานที่เรียกว่า SMART MGT มาใช้ในการผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัย ให้บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบัณฑิต และเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล

สาขาวิชา พัฒนาธุรกิจ

หลักสูตร : 4 ปี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับ : เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ในระดับจุลภาคและระดับมหาภาครวมถึงทั้งเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ไปจนถึงเศรษฐกิจโลก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตมีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

โอกาสในการประกอบอาชีพ : บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น งานด้านธุรกิจ ได้แก่ เจ้าของธุรกิจ นักเลงทุน พนักงานองค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่ธนาคาร หรืองานในกำกับของรัฐ ได้แก่ พนักงานขององค์กรภาครัฐ พนักงานในองค์การปกครองท้องถิ่น เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการคลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ หรืองานด้านวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ นักสถิติ ที่ปรึกษาองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น และการศึกษาต่อทางด้านทางด้านเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจหรือสาขาสังคมศาสตร์ด้านอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

ค่าเทอม : ภาคเรียนละ 9,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 12,250 - 16,750 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่า

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน : จำนวนรับ 25 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX และ Portfolio(แฟ้มสะสมผลงาน)

TCAS รอบที่ 2 โควตา-กลุ่มภาคีฯ : จำนวนรับ 10 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1 : จำนวนรับ 3 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 2 : จำนวนรับ 2 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET คะแนนGAT(ความถนัดทั่วไป)