มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชาที่เปิดสอนรับสมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564


คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา | สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | การศึกษาปฐมวัย | พลศึกษา | การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ภาษาจีน (คบ.) | สวัสดิการสังคม | ภูมิสารสนเทศ | รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) | รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) | การพัฒนาชุมชน | การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์) | วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | ชีววิทยา | คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) | เทคโนโลยีชีวภาพ | คณิตศาสตร์ | เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา | คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) | เคมี (คบ.) | ฟิสิกส์ (คบ.) |
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | การตลาด | การจัดการ | การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | นิเทศศาสตร์ | พัฒนาธุรกิจ | การบัญชี | การจัดการนวัตกรรมการค้า |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) | การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีไทย | นาฏศิลป์และการแสดง | ทัศนศิลป์ | การออกแบบ | ดุริยางคศิลป์ตะวันตก |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีการผลิต | เทคโนโลยีอุตสาหการ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล) | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล) |

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"ปรัชญา เน้นคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร : 4 ปี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับ : 1. การจัดการงานสาธารณสุข เพื่อการสิ่งเสริมการเรียนรู้ การแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดโรคเบื้อต้น และการฟื้นฟูสภาพ โดยการผสมผสานต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป็นองค์รวมแก่ประชาชน โดยเน้นที่การส่งเสริมสุขภาพ การสื่อสารอย่างสอดคล้อง กับบริบทและวิถีชีวิตกลุ่มเป้าหมายจนเกิดแรงจูงใจและการตัดสินใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนามัยชุมชน อันประกอบด้วยการประเมินสุขภาวะชุมชน การระบุศักยภาพชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และการแก้ไขปัญหาสุขภาวะของชุมชนแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนและการป้องกันโรคและควบคุมโรค ตลอดจนภัยสุขภาพ ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยด้านสาธารณสุข เพื่อแก้ไขและพัฒนางานสุขภาพทั้งระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน 2. การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ โดยการกระทำด้านการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค และลดความเสี่ยง การเจ็บป่วย บนพื้นฐานการคิดวิเคราะห์และวางแผนป้องกันควบคุมเชิงระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3. การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น การบำบัดโรคเบื้องต้น หัตถการเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อที่ปลอดภัย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การวางแผนครอบครัว การฟื้นฟูสภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน บนแนวคิดอย่างเป็นองค์รวม 4. การบริหารงานสาธารณสุขและนำกฎหมายสาธารณสุขมาบังคับใช้เพื่อให้เกิดสุขภาวะชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โอกาสในการประกอบอาชีพ : 1. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข 2. นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการควบคุมโรคและนักวิชาการสุขาภิบาล ในหน่วยงานที่เป็นองค์กรดำเนินงานด้านสุขภาพอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 3. นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการควบคุมโรค และนักวิชาการสุขาภิบาลในหน่วยงานที่เป็นองค์กรดำเนินงานด้านสุขภาพอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 4. นักวิชาการสาธารณสุขอื่น ๆ ตามที่สภาพวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเห็นชอบ โดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 5. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.ม.) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขศาสตร์

ค่าเทอม : ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 12,250 - 16,750 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่า

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน : จำนวนรับ 20 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ Portfolio(แฟ้มสะสมผลงาน)

TCAS รอบที่ 2 โควตา-กลุ่มภาคีฯ : จำนวนรับ 18 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนนO-NET

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1 : จำนวนรับ 1 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 2 : จำนวนรับ 1 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET คะแนนGAT(ความถนัดทั่วไป) คะแนนPAT2(ถนัดทางวิทยาศาสตร์)