มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชาที่เปิดสอนรับสมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564


คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา | สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | การศึกษาปฐมวัย | พลศึกษา | การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ภาษาจีน (คบ.) | สวัสดิการสังคม | ภูมิสารสนเทศ | รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) | รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) | การพัฒนาชุมชน | การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์) | วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | ชีววิทยา | คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) | เทคโนโลยีชีวภาพ | คณิตศาสตร์ | เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา | คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) | เคมี (คบ.) | ฟิสิกส์ (คบ.) |
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | การตลาด | การจัดการ | การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | นิเทศศาสตร์ | พัฒนาธุรกิจ | การบัญชี | การจัดการนวัตกรรมการค้า |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) | การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีไทย | นาฏศิลป์และการแสดง | ทัศนศิลป์ | การออกแบบ | ดุริยางคศิลป์ตะวันตก |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีการผลิต | เทคโนโลยีอุตสาหการ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล) | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล) |

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

"สร้างปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี สร้างคนดี พัฒนาสังคม"

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะชั้นนำด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ

หลักสูตร : 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับ : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งศึกษาการผสมผสานหลักการและวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิต เช่นกรรมวิธีการผลิต เครื่องมือวัดและมาตรวิทยา กระบวนการออกแบบการผลิตและการควบคุม กระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ และทักษะด้านการเพิ่มผลผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม เช่น การบริหารการผลิตแบบสมัยใหม่ การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการงานซ่อมบำรุง การจัดการโลจิสติกซ์และโซ่อุปทาน การวางแผนและควบคุมการผลิต ตลอดจนการจัดการวัสดุคงคลัง ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้การบริหารงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่าง ๆ ในองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โอกาสในการประกอบอาชีพ : 1.ภาคการผลิตในโรงงาน : ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายช่างเทคนิค ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลติ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต และฝ่ายอื่น ๆ 2.ภาคการบริการ : ฝ่ายวางแผนและออกแบบระบบ ฝ่ายจัดการพัสดุคงคลัง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 3.ภาครัฐ: กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางภาคอุตสาหกรรม 4.ภาคธุรกิจ: ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของกิจการ

ค่าเทอม : ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 12,250 - 16,750 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช.(ทุกสาขา) หรือเทียบเท่า

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน : จำนวนรับ 25 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ Portfolio(แฟ้มสะสมผลงาน)

TCAS รอบที่ 2 โควตา-กลุ่มภาคีฯ : จำนวนรับ 25 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1 : จำนวนรับ 5 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 2 : จำนวนรับ 5 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET คะแนนGAT(ความถนัดทั่วไป) คะแนนPAT1(ความถนัดทางคณิตศาสตร์) คะแนนPAT2(ถนัดทางวิทยาศาสตร์)