มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชาที่เปิดสอนรับสมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564


คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา | สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | การศึกษาปฐมวัย | พลศึกษา | การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ภาษาจีน (คบ.) | สวัสดิการสังคม | ภูมิสารสนเทศ | รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) | รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) | การพัฒนาชุมชน | การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์) | วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | ชีววิทยา | คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) | เทคโนโลยีชีวภาพ | คณิตศาสตร์ | เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา | คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) | เคมี (คบ.) | ฟิสิกส์ (คบ.) |
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | การตลาด | การจัดการ | การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | นิเทศศาสตร์ | พัฒนาธุรกิจ | การบัญชี | การจัดการนวัตกรรมการค้า |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) | การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีไทย | นาฏศิลป์และการแสดง | ทัศนศิลป์ | การออกแบบ | ดุริยางคศิลป์ตะวันตก |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีการผลิต | เทคโนโลยีอุตสาหการ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล) | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล) |

คณะวิทยาการจัดการ

"สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น"

คณะวิทยาการจัดการมีแนวคิดหลักในการทำงานที่เรียกว่า SMART MGT มาใช้ในการผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัย ให้บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบัณฑิต และเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล

สาขาวิชา การบัญชี

หลักสูตร : 4 ปี บัญชีบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับ : บัญชี เป็นศิลปะการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและจัดลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธุรกิจให้เป็นหมวดหมู่ และง่ายต่อการนำไปใช้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีจะมีความเชี่ยวชาญ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ธุรกิจกำลังประสบอยู่ได้อย่างลึกซึ้งและเข้าถึงปัญหาได้อย่างตรงประเด็น ดังนั้นผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชี จึงมีโอกาสที่จะได้งานทำสูง นอกจากงานทางด้านการจัดทำบัญชีแล้ว ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชี ยังสามารถเลือกแนวทางในการประกอบอาชีพด้านอื่น ซึ่งไม่ใช่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพโดยตรง

โอกาสในการประกอบอาชีพ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะของการประกอบอาชีพอิสระและการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การทำบัญชี การสอบบัญชี บัญชีบริหาร การภาษีอากร การวางระบบบัญชี การศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี การตรวจสอบภายใน การใช้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การใช้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเทอม : ภาคเรียนละ 9,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 12,250 - 16,750 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่า

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน : จำนวนรับ 100 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX และ Portfolio(แฟ้มสะสมผลงาน)

TCAS รอบที่ 2 โควตา-กลุ่มภาคีฯ : จำนวนรับ 30 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1 : จำนวนรับ 10 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 2 : จำนวนรับ 10 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET คะแนนGAT(ความถนัดทั่วไป)