มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชาที่เปิดสอนรับสมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564


คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา | สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | การศึกษาปฐมวัย | พลศึกษา | การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ภาษาจีน (คบ.) | สวัสดิการสังคม | ภูมิสารสนเทศ | รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) | รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) | การพัฒนาชุมชน | การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์) | วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | ชีววิทยา | คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) | เทคโนโลยีชีวภาพ | คณิตศาสตร์ | เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา | คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) | เคมี (คบ.) | ฟิสิกส์ (คบ.) |
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | การตลาด | การจัดการ | การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | นิเทศศาสตร์ | พัฒนาธุรกิจ | การบัญชี | การจัดการนวัตกรรมการค้า |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) | การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีไทย | นาฏศิลป์และการแสดง | ทัศนศิลป์ | การออกแบบ | ดุริยางคศิลป์ตะวันตก |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีการผลิต | เทคโนโลยีอุตสาหการ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล) | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล) |

คณะวิทยาการจัดการ

"สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น"

คณะวิทยาการจัดการมีแนวคิดหลักในการทำงานที่เรียกว่า SMART MGT มาใช้ในการผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัย ให้บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบัณฑิต และเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตร : 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับ : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน การเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในงานธุรกิจแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงแนวทางการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบและประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจดังนั้นนักศึกษาจะได้ศึกษาในความรู้แขนงต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่แนวความคิดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ การใช้ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูปต่าง ๆ การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ระบบการออกแบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ตลอดจนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในเชิงธุรกิจ เช่น การทำเว็บพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)

โอกาสในการประกอบอาชีพ : บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ และด้านธุรกิจพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประกอบอาชีพในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจ นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน

ค่าเทอม : ภาคเรียนละ 9,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 12,250 - 16,750 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่า

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน : จำนวนรับ 70 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX และ Portfolio(แฟ้มสะสมผลงาน)

TCAS รอบที่ 2 โควตา-กลุ่มภาคีฯ : จำนวนรับ 40 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1 : จำนวนรับ 5 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 2 : จำนวนรับ 5 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET คะแนนGAT(ความถนัดทั่วไป) คะแนนPAT1(ความถนัดทางคณิตศาสตร์)