มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชาที่เปิดสอนรับสมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564


คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา | สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | การศึกษาปฐมวัย | พลศึกษา | การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ภาษาจีน (คบ.) | สวัสดิการสังคม | ภูมิสารสนเทศ | รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) | รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) | การพัฒนาชุมชน | การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์) | วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | ชีววิทยา | คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) | เทคโนโลยีชีวภาพ | คณิตศาสตร์ | เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา | คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) | เคมี (คบ.) | ฟิสิกส์ (คบ.) |
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | การตลาด | การจัดการ | การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | นิเทศศาสตร์ | พัฒนาธุรกิจ | การบัญชี | การจัดการนวัตกรรมการค้า |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) | การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีไทย | นาฏศิลป์และการแสดง | ทัศนศิลป์ | การออกแบบ | ดุริยางคศิลป์ตะวันตก |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีการผลิต | เทคโนโลยีอุตสาหการ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล) | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล) |

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

"สร้างปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี สร้างคนดี พัฒนาสังคม"

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะชั้นนำด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตร : 4 ปี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ถูกออกแบบเพื่อมุ่งเน้นในการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและด้านเทคโนโลจิสติกส์ ให้มีทักษะการปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถ ?คิดเป็น ทำเป็น? โดยมีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ 70% และทฤษฎี 30% ของวิชาเฉพาะ เนื้อหาจะเน้นตั้งแต่ 1) ฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจความต้องการของลูกค้าและนำมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 2) ฝึกปฎิบัติการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต 3) ฝึกถอดแบบและประเมินราคาสินค้าและบริการ 4) ฝึกผลิตสินค้าและบริการด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต 5) ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 6) ฝึกปฎิบัติด้านการขนส่งและกระจายสินค้าในระบบโลจิสติกส์ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนฝึกให้มีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ดังนั้นสาขาเทคโนโลยีการผลิตจึงเป็น สาขาวิชาที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้ในยุกต์ปัจจุบันและอนาคต

โอกาสในการประกอบอาชีพ : 1)ด้านการผลิต(ทั้งภาครัฐและเอกชน) 1.งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/ชุมชน 2.งานออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต 3.งานวางแผนและควบคุมการผลิต 4.งานผลิตสินค้าและบริการ 5.งานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 6.งานซ่อมสร้างเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักร 7.งานตรวจสอบหรือทดสอบทางวิศวกรรม 8.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 9.งานเขียนแบบทางอุตสาหกรรม 10. งานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 11.งานควบคุมเครื่องจักรในการผลิต 2)ด้านโลจิสติกส์ 1.งานคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 2.งานขนส่งและกระจายสินค้า 3)ประกอบกิจการ 1.ธุรกิจการผลิต/งานรับเหมาด้านโครงสร้างโลหะ ฯลฯ 2. ผู้ให้บริการคลังสินค้า/ขนส่งและกระจายสินค้า

ค่าเทอม : ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 12,250 - 16,750 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช.(ทุกสาขา) หรือเทียบเท่า

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน : จำนวนรับ 15 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ Portfolio(แฟ้มสะสมผลงาน)

TCAS รอบที่ 2 โควตา-กลุ่มภาคีฯ : จำนวนรับ 15 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1 : จำนวนรับ 15 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 2 : จำนวนรับ 15 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET คะแนนGAT(ความถนัดทั่วไป) คะแนนPAT1(ความถนัดทางคณิตศาสตร์) คะแนนPAT2(ถนัดทางวิทยาศาสตร์)